خدمات ما

خدمات ما در ترکیه

هدف از ارائه خدمات ما در ترکیه نشان دادن راهی درست برای ایرانیان و شهروندان ترکیه، که قصد زندگی و تجارت راهی دو کشور می شوند، با توجه به قوانین تجاری و حقوقی متفاوت دو کشور است.